Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на www.emillygobelins.com

I ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Еми’с Крос-Стич Уондърленд ЕООД, гр. Благоевград, жк.Запад, бл.18, Район Благоевград, ЕИК 201242026, представлявано от Емилия Георгиева, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Чудният свят на бродериите - Гоблени”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: “Еми’с Крос-Стич Уондърленд ЕООД.

2. Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, жк. Запад, бл.18, ет.10, ап.30

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Благоевград, жк. Запад, бл.18, ет.10, ап.30

4. Данни за кореспонденция: гр Благоевград, Email: shop@emillygobelins.com , тел: +359 896648230

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201242026,

7. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 02/91-53-519 факс: (02) 91-53-525 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

Онлайн решаване на спорове

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.emillygobelins.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил, предоставяне на лична информация за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

„Продукт/и“ означава всяка една стока предлагана за продажба в търговския оборот чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  www.emillygobelins.com

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.emillygobelins.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените продукти съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

След "Регистрация" на адрес https://emillygobelins.com/index.php?route=account/login, се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

Ако Ползвателят само подаде данни, необходими за извършване на доставка по заявените от него за закупуване артикули, то също между него и Доставчика, възникват договорни отношения като същият е длъжен да спазва настоящите общи условия.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна на адрес https://emillygobelins.com/index.php?route=account/edit

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа като може да поиска и други данни за идентифициране на Ползвателя с цел изпълнение на задълженията му по договора.

    Създаденият потребителски профил може да се ползва единствено от неговия титуляр като същият се задължава да не разкрива паролата си за достъп на трети лица.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика продукти в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.emillygobelins.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора и по всяко време. Предоставените данни в профила на Ползвателя биват актуализирани незабавно. Всички разходи, разноски и такси за транспорт и доставка на съответните стоки, произтичащи от посочени грешни данни, се поемат от Ползвателя.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Всички документи, искания, въпроси, вкл. потвърждения на поръчки и т.н. се считат за получени от насрещната страна в момента на постъпване в електронната й система без необходимост от потвърждаване на получаването, съгласно чл. 10 от ЗЕДЕП.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите продукти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със продукти за покупка;

    - Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен под съответна стока;

    - Преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка)

    - С цел улеснение на Ползвателите на платформата същите имат на разположение и поле „Пояснения или указания/Коментар към поръчката“, в което могат да посочат всякаква друга информация относно поръчката, вкл. посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни данни към заявката.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката; Заявката за покупка на продукт от www.emillygobelins.com се счита за извършена след натискане на бутона “Завършване на поръчката”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/ или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за „Еми‘с Крос-стич Уондърленд“ ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

- На адрес https://emillygobelins.com/dostavka

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба. В случай на несъответствие Доставчикът преди да потвърди поръчката съгласно чл. 9, т. 6 по-горе уведомява Ползвателя.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Потребителят дава изричното си съгласие при упражняването на правото на отказ от сключения договор платените от него суми да му бъдат възстановени единствено по посочена от него банкова сметка независимо, че при първоначалната транзакция е използвал метода „плащане при доставка“ или т.нар. „наложен платеж“.

    Потребителят не може да заменя закупена от сайта на Доставчика стока като за да достигне до сходен резултат той трябва да се възползва от правото си на отказ от договора, след което да подаде заявка за доставка на новата избрана от него стока.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (вкл. сапуни и други подобни).;

- когато доставените продукти са ползвани, разпечатани, с нарушен търговски вид;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на цялата необходима информация за стоката, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца и четиринадесет дни, считано от датата на получаване на пълната информация, но не по-късно от една година и четиринадесет дни след получаване на стоката.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Формулят за връщане на продукт може да видите и изтеглите по-долу. 

Всеки Потребител може упражни правото си на отказ от договора като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНE

Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Потребителя по ал. 4, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано

5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес за доставка в срок от 3 до 5 работни дни.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни Договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или са допуснати технически грешки в публикуваната на сайта информация, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и ако същият не изяви желание за покупка на други или сходни стоки, да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора. Потребителят, от друга страна, е длъжен, при поискване от Доставчика, да предостави документ, доказващ плащането както и банкова сметка, по която да му бъдат преведени съответните суми.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.С цел бързина на комуникацията Доставчикът може да използва и посочения от Потребителя телефон за връзка.

Чл. 16. (1) Стоките, поръчани от електронния магазин, се доставят с куриер на фирмите ECONT (Еконт) и Спиди до адреса, указан при заявката!

    "Еми'с Крос-стич Уондърленд" ЕООД НОСИ ОТГОВОРНОСТТА да предава пратките на куриер от фирма Еконт или Спиди в здрав, непокътнат вид!

    От момента на взимане на пратката от куриер на Еконт или Спиди, Еми'с Крос-стич Уондърленд" ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за цялостта й до доставката.

    Всяка пратка се доставя на получателя със ЗАСТРАХОВКА и опцията за ОТВАРЯНЕ ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ с цел да се установи цялостта й! При наличието на повреда, Получателят трябва да попълни протокол пред Доставчика, за да може да се заведе щета. Подпис под товарителницата означава, че пратката е доставена непокътната и Получателя няма възражения!

    Цена за доставака на поръчки варира: до 1 кг. ≈ 5.50 лв.; до 2 кг. ≈ 6.40 лв.; до 5 кг. ≈ 8.70 лв.

    При наложен платеж се добавя +1,2% от стойността на поръчката (заплаща се директно на куриера).

❗️❗️❗️НЕ СЕ ПРИЕМА плащане с карта в офис на Спиди или на техен куриер. Плаща се само в брой.

    Разходите по наложени платежи и застраховка на стоката са за сметка на Получателят. Пример: Ако цената на избраните продукти е 50 лв. и тяхното тегло е 1.5 кг. при плащане с наложен платеж ще заплатите:  50 лв.*1,2% + ≈ 6,4 лв. = ≈ 57,00 лв.

    Стандартният срок за доставка до населено място на територията на България е 3-5 работни дни. По време на сезонни намаления и разпродажби е възможно срокът на доставка да бъде по-дълъг, но не повече от 10 работни дни.

    Доставки с фирма Еконт и Спиди се извършват само на територията на България; 

    Доставката се извършва с куриер от 9.00 до 17.00 часа (събота до 13.00 часа);

    Доставки не се извършват в Неделя и официални празници;

    Доставка за фиксиран час от 10:30 ч. до 17:00 ч. (+/- 30 мин.) – заплаща се допълнително по актуалната ценова тарифа на куриерска фирма Еконт или Спиди

    Доставка се прави само след потвърждение от страна на клиента;

    Проверка за статуса на поръчки се извършва в работни дни от 10:00 до 17:00 часа;

    Поръчки се приемат от Понеделник до Петък от 09:00 до 17:00 часа с изключение на официални празници

    Поръчки направени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден;

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 17. (1) Доставчикът предава стоките на Потребителя, който се съгласява, че са изпълнени изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят удостоверява обстоятелствата по ал. 1 с акта на приемане на стоките. Удостоверяването се смята за надлежно изпълнено, ако Потребителят незабавно не уведоми Доставчика за несъответствие между поръчаната от него стока и получената и като не подпише придружаващите стоката документи. В момента на пристигането на доставката Потребителят следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако приемането/ удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя - страна по Договора. 

    Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

    Ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

    Доставчикът издава стокова разписка (фактура) за всяко плащане по поръчка, чрез която Ползвателят си е купил Стока и/или Услуга, предлагана чрез Електронния магазин. 

     Уважаеми клиенти, моля, обърнете внимание, че вашата поръчка ще е БЕЗ ФИСКАЛЕН БОН! За целта, моля изискайте от куриера при получаване на пратката РАЗПИСКА ЗА ПРИЕМ НА ПАРИЧЕН ПРЕВОД! Запазете разписката, която може да прикрепите към стоковата разписка или към фактурата. Това е възможно, с оглед Наредба-18 от 2006 г., чл.3 на Министерството на финансите, която не изисква издаване на фискален касов бон

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес Политика за използване на бисквитки и защита на личните данни

Целта на събиране на личните данни на Ползвателите е свързана единствено с обслужването на Ползвателите на електронния магазин, а именно: приемане и изпълнение на поръчки, поддържане на профила на всеки Ползвател, уведомяване и връзка с ползватели на електронния магазин при необходимост и във връзка с поръчките им, подобряване на обслужването. При изрично дадено съгласие Администраторът на сайта ще използва данните на ползвателите с цел оценка на предлаганите стоки и услуги, маркетингови, рекламни, медийни, административни, изследователски цели, както и за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Ползвателя.

    https://emillygobelins.com събира обобщена информация за потребителите на сайта.

    С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички „cookies“ на Администратора и на трети лица, поставени на сайта, както и да ги съхранява върху твърдия диск.

    В случай че Потребителят е деактивирал бисквитките от сайта www.emillygobelins.com Доставчикът не гарантира за правилното функциониране на сайта и всички настъпили вреди за Потребителя биха били за негова сметка. Чрез използване на бисквитки Доставчикът предоставя по-добро, бързо и ефективно обслужване на Ползвателите.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.emillygobelins.com.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.emillygobelins.com  заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

Изработка - Elenkov.net